Άριστον Candidates

Στην εποχή μας πολύ σημαντικό είναι ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει, ώστε μέσα από αυτά να οδηγηθεί στην αυτογνωσία και εν δυνάμει στη σωστή λήψη αποφάσεων. Συχνά η απόφαση μας για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία βασίζεται στο τί μας αρέσει στην προσωπική μας ζωή, χωρίς όμως να γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η φύση της εργασίας αυτής και ποιες οι απαιτήσεις της. Άλλες κλίσεις και ικανότητες απαιτούνται για επαγγέλματα που σχετίζονται με το χειρισμό μηχανών, άλλες για επαγγέλματα που απαιτούν ενασχόληση με τον άνθρωπο και άλλες για επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με ανάλυση πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που μας διακρίνουν -έμφυτες και επίκτητες- διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρουμε τις ακόλουθες ικανότητες – δεξιότητες: γλωσσική, αριθμητική, υπολογιστική, μηχανική, λογική, εικαστική, αντιληπτική, νοητική, επικοινωνιακή, λήψη αποφάσεων, κ.λπ. Πολλά επαγγέλματα απαιτούν συνδυασμό προσωπικότητας – ικανοτήτων – δεξιοτήτων και, γι` αυτό, πρέπει με συνειδητή σκέψη να διαπιστώσουμε σε ποιον τομέα ανταποκρινόμαστε περισσότερο και σε ποιον λιγότερο, δεδομένου ότι η επιλογή της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας είναι μια καθοριστική στιγμή στη ζωή μας.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ βασίζεται σε ψυχομετρικές μεθόδους και τεχνικές, καθώς επίσης και σε διεθνή τεστ προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, και δεξιοτήτων. Παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης τόσο μεμονωμένων όσο και συνδυασμού χαρακτηριστικών προσωπικότητας, ικανοτήτων – δεξιοτήτων που κατέχει ένα άτομο, με στόχο την αυτογνωσία και τη λήψη αποφάσεων για την ανάδειξη του ατόμου και την αρμονική του ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, το τεστ υποδεικνύει επαγγέλματα που ταιριάζουν με την ίδια την ιδιοσυγκρασία και με προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό του ατόμου, αναλύοντας την προσωπικότητα, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών. Στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν καλλιεργηθεί σε επιθυμητό βαθμό, μπορούν να αναπτυχθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και με τη σχετική εξάσκηση, καθότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επίκτητες.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους.

Ο εξεταζόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχεται από το σύμβουλο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οθονών. Η διεπαφή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη. Το τεστ είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή (Server) της Computer Academy, όπου αναλύονται από ένα έμπειρο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα και τεχνικές συσταδοποίησης (clustering) για την παραγωγή της αναφοράς.

Επισημαίνουμε ότι η αναφορά που εκδίδεται από το έμπειρο σύστημα (λογισμικό του ΆΡΙΣΤΟΝ) έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόμενο στην επίπονη διαδικασία της αυτογνωσίας, όσο και το σύμβουλο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στη δύσκολη αποστολή του να προσδιορίσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα τις επαγγελματικές επιλογές του εξεταζόμενου.

Το τεστ δεν αποφασίζει, εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει!

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τελική έκθεση που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία της προσωπικότητάς του, παράγοντες αυτοεκτίμησης, παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland, εργασιακές κατηγορίες και επιστημονικούς τομείς, συγκεκριμένα επαγγέλματα, κ.ά. Η πλήρης έκθεση του ΆΡΙΣΤΟΝ (60 σελίδες περίπου) περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

1. Πρόλογος
1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο
1.2 Χορήγηση και υποστήριξη
2. Στοιχεία εξεταζόμενου
3. Διάρκεια χορήγησης
4. Βαθμός αλήθειας
5. Βαθμολογία ψυχομετρικών κατηγοριών
5.1 Ιστόγραμμα
6. Περιγραφή ψυχομετρικών κατηγοριών
6.1 Προσωπικότητα
6.2 Αυτοεκτίμηση
6.3 Έλεγχος
6.4 ΚλίμακαCAPS
7. Αναλυτική αξιολόγηση
7.1 Προσωπικότητα
7.2 Αυτοεκτίμηση
7.3 Έλεγχος
7.4 ΚλίμακαCAPS
8. Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες
8.1 Ταξινόμηση ανά ερωτηματολόγιο – Πίνακας 1
8.2 Ταξινόμηση ανά παράγοντα – Πίνακας 2
9. Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
9.1 Τυπικές μετρήσεις
9.2 Γράφημα Rank-Score εξειδικευμένων ψυχομετρικών παραγόντων
9.3 Βαθμός διακριτότητας
10. Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς τύποι προσωπικότητας
11. Προσωπικότητα – Περιβάλλον – Συνάφεια – Διαφοροποίηση
12. Προτεινόμενες Σχολές, Επαγγέλματα και Τάξη
12.1 Επεξήγηση βαθμολογιών
12.2 Τρέχουσα επαγγελματική κατηγορία

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:

  • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών, και σε διεθνή βιβλιογραφία.
  • Έχει πολύ μεγάλο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
  • Έχει σταθμιστεί σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Εκδίδει το επαγγελματικό προφίλ αυτόματα, μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

Δείτε Επίσης

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση η πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!